Osobní asistence
Podávání stížností a připomínek

Sdělte nám, když se Vám něco nelíbí …

Stížnosti a připomínky žadatelů, uživatelů a jejich rodinných příslušníků či blízkých osob, jsou vnímány jako zpětná vazba, která je důležitá pro zkvalitnění poskytované služby a její rozvoj.

Stížnost
Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, způsobem poskytování služby nebo s chováním a jednáním pracovníků. Za stížnost je považováno vše, co uživatel jako stížnost vnímá.

Připomínka
Připomínka není závažného charakteru (nepoškodila uživatele), jedná se spíše o drobnou kritiku a řeší se operativně.

Jak postupovat:        
Když se Vám něco nelíbí, chcete, aby to bylo jinak, tak to řekněte kterémukoliv z našich pracovníků nebo člověku, kterému důvěřujete a chcete, aby Vám s podáním stížnosti pomohl, nebo nám to můžete napsat.

Sdělte nám, s jakou situací nebo pracovníkem nejste spokojeni, co a kdy se stalo, můžete uvést i svědky dané situace a jaký je Váš návrh na řešení… Stížnost lze podat i anonymně.

Jak lze stížnost podat:

Osobně:

 • sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby nebo ředitelce organizace
  (v provozní době kanceláře)
 • o pracovníkovi v přímé péči (klíčovému pracovníkovi) – během poskytování služby (tento pracovník stížnost neprodleně předá vedoucímu služby nebo ředitelce organizace)

Písemně:

 • dopisem na adresu: ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú., Žižkova 98, 586 01 Jihlava
 • e-mailem:
 • vedoucí osobní asistence: osobniasistence@zivot99-jihlava.cz
 • ředitelce organizace: vondrakova@zivot99-jihlava.cz
 • prostřednictvím schránky na stížnosti a připomínky, která je umístěna ve vchodu budovy po pravé straně výtahu

Telefonicky: 

 • vedoucí osobní asistence: tel. 606 054 931
 • ředitelce organizace: tel. 777 276 083

Vaše stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu vedoucí služby nebo ředitelkou organizace, nejdéle do 30 dnů od podání stížnosti.

O vyřízení stížnosti Vás budeme písemně informovat dopisem, v případě anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na webových stránkách a vývěsce organizace (ve 4. patře budovy, kde organizace sídlí).

V případě, že je stěžovatel s vyřízením stížnosti nespokojený, může si stěžovatel podat stížnost k dalším orgánům. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nestanovuje kompetence jednotlivých orgánů, doporučujeme se v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb obrátit na Krajský úřad Kraje Vysočina, v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, případně na Kancelář veřejného ochránce práv – Ombudsmana.

Kontakty:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz

Inspekci sociálních služeb, Podskalská 19, 128 01 Praha 2
tel.: 221 922 141, email: jana.landova@mpsv.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100