Postup při podávání stížností a připomínek 

Podávání stížností a připomínek

Stížnosti a připomínky žadatelů, uživatelů a jejich rodinných příslušníků či blízkých osob, jsou vnímány jako zpětná vazba, která je důležitá pro zkvalitnění poskytované služby a její rozvoj.

Stížnost

Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, způsobem poskytování služby nebo s chováním a jednáním pracovníků. Za stížnost je považováno vše, co uživatel jako stížnost vnímá.

Připomínka

Připomínka není závažného charakteru (nepoškodila uživatele), jedná se spíše o drobnou kritiku a řeší se operativně.

STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

TÍSŇOVÁ PÉČE

sdělte nám, když se Vám něco nelíbí …

Když se Vám něco nelíbí, chcete, aby to bylo jinak, tak to řekněte kterémukoliv z našich pracovníků nebo člověku, kterému důvěřujete a chcete, aby Vám s podáním stížnosti pomohl, nebo nám to můžete také napsat.

Jak podat stížnost:

· osobně:

  • o sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby nebo ředitelce organizace (v provozní době kanceláře)
  • o kdykoliv operátorovi tísňové péče (klíčovému pracovníkovi) – tento pracovník stížnost neprodleně předá vedoucímu služby nebo ředitelce organizace

· písemně:

  •  dopisem (Žižkova 98, 586 01 Jihlava)
  •  e-mailem (info@zivot99-jihlava.cz)

· telefonicky: na čísle 567 211 695

· prostřednictvím schránky na stížnosti a připomínky: (umístěna ve vchodu budovy po pravé straně výtahu)

Stížnost lze podat i anonymně

Sdělte nám s jakou situací nebo pracovníkem nejste spokojeni, co a kdy se stalo, můžete uvést i svědky dané situace a jaký je Váš návrh na řešení…

Vaše stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu vedoucí služby nebo ředitelkou organizace, nejdéle do 30 dnů od podání stížnosti.

O vyřízení stížnosti Vás budeme písemně informovat dopisem, v případě anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na webových stránkách a vývěsce organizace (ve 4. patře budovy, kde organizace sídlí).

Pokud nebudete s vyřízenou stížností spokojeni, pomůžeme Vám se obrátit na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv.

Seznam nadřízených a nezávislých orgánů:

Ředitel organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.,

Žižkova 98, 586 01 Jihlava

tel.: 567 211 695

e-mail: vondrakova@zivot99-jihlava.cz

Správní rada ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.,

Žižkova 98, 586 01 Jihlava

e-mail: spravnirada@zivot99-jihlava.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina,

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

tel.: 564 602 111,

e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

tel.: 542 542 888,

e-mail: podatelna@ochrance.cz

Český helsinský výbor,

Štefánikova 2, 150 00 Praha 5

tel.: 257 221 141,

e-mail: info@helcom.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,

tel.: 221 921 111,

e-mail: posta@mpsv.cz

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800